Witamy na stronie Szkoły Podstawowej  w Biskupicach im. Królowej Jadwigi.

   I   Drukuj stronę   I                                                        
     

Aktualności 
   Dane nt. IOD:

Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o., pan Konrad Jankoś (kontakt listowny z Inspektorem na adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@pq.net.pl).

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby, których dane osobowe przetwarzane są na stronie internetowej Szkoły, że:

1.     Administratorem ich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im.Królowej Jadwigi w Biskupicach, z siedzibą: Biskupice 322. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@pq.net.pl).

2.     Celem przetwarzania danych jest: promocja Szkoły.

3.     Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie wykonania umowy - osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

4.     Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa szkoły do której uczęszcza, wizerunek. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzice uczniów.

5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości umieszczania ww. danych na stronie internetowej Szkoły w celu promocji Szkoły.

6.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

7.     Przekazane dane osobowe są udostępnianie na stronie internetowej Szkoły oraz osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają osoby korzystające ze strony internetowej. Dostęp do przekazanych Szkole danych mają też osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Szkołą. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu upowszechniania w środowisku lokalnym informacji o Szkole oraz w celach archiwalnych.

8.     Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.

9.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10.  Posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

12.  Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby odbierające dzieci ze szkoły / świetlicy, że:

1.     Administratorem ich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im.Królowej Jadwigi w Biskupicach, z siedzibą: Biskupice 322. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@pq.net.pl).

2.     Celem przetwarzania danych jest: realizacja odbioru dzieci ze szkoły / świetlicy.

3.     Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu (czyli brak możliwości odbierania dzieci w zastępstwie za rodziców).

5.     Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzic uczniów.

6.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

7.     Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą.

8.     Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.

9.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

12.  Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy podmioty współpracujące ze Szkołą, że:

1.     Administratorem ich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im.Królowej Jadwigi w Biskupicach, z siedzibą: Biskupice 322. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@pq.net.pl).

2.     Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań Szkoły.

3.     Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie wykonania umowy - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.

4.     Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. umowy.

5.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Szkoły i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

6.     Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

7.     Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.

8.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

10.  Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W związku z funkcjonowaniem na terenie szkoły oraz w jej otoczeniu monitoringu wizyjnego informujemy, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach z siedzibą: Biskupice 322, e-mail: spbiskupice@poczta.fm, tel. 12 250 76 70; telefaks: 12 250 76 70. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@pq.net.pl).

2.      Celem przetwarzania danych osobowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

3.      Dane osobowe mogą być przekazywane prawnie upoważnionym instytucjom i podmiotom.

4.      Zebrane dane będą przechowywane przez okres 2 tygodni, po czym zostaną zniszczone (o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej).

5.      Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

6.      Utrwalenie wizerunku jest konieczne do realizacji zadań ciążących na Administratorze, a konsekwencją braku zgody na jego przetwarzanie jest brak możliwości przebywania na terenie szkoły i w jej otoczeniu.

7.      Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Drogi

- rodzicu/opiekunie prawny dziecka

- osobo uprawniona do odbioru dziecka

- absolwencie, uczestniku wydarzeń w naszej placówce

 

W związku z przetwarzaniem Państwa wizerunku oraz wizerunku dzieci informujemy, że:

 

1.     Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach (adres: Biskupice 322, tel.: 12 250 76 70, e-mail: spbiskupice@poczta.fm) W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.

2.     Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.

3.     Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest promocja jednostki.

4.     Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać wizerunki Państwa i Waszych dzieci za Państwa zgodą. Jedynie Państwa wizerunki upublicznione przed wejściem RODO, tworzące wartość historyczną w naszych pamiątkowych publikacjach, gablotach szkolnych i kronice szkolnej będziemy przetwarzać w interesie publicznym.

5.     Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia.

6.     Zebrane dane będą przechowywane przez placówkę przez okres uczęszczania dziecka do placówki, na stronie internetowej przez okres funkcjonowania tej strony. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres oddziaływania poszczególnych informacji medialnych. Dane w gablotach szkolnych, kronice szkolnej, publikacjach pamiątkowych przez okres oddziaływania medium, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa.  

7.     Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie wizerunku w interesie publicznym.

8.     W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. Ich nie podanie nie stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.

9.     Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.

10.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.

11.  Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu dziecka.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Drogi

- rodzicu/opiekunie prawny dziecka

- osobo uprawniona do odbioru dziecka

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka
w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych informujemy, że:

 

1.     Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach (adres: Biskupice 322, tel.: 12 250 76 70, e-mail: spbiskupice@poczta.fm) W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.

2.     Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.

3.     Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zmieniamy cel przetwarzania danych rodziców i uczniów/dzieci przyjętych do placówki, a które pozyskano w procesie rekrutacji - dotyczy to następujących danych: imię i nazwisko ucznia, imiona i nazwiska rodziców , nr telefonu, PESEL ucznia. Dane te będziemy teraz przetwarzać w celu realizacji ww. zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Niewymienione wyżej dane oraz dane uczniów zmieniających szkołę pozyskujemy bezpośrednio do realizacji celu przetwarzania.

4.     Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz tych przepisów na końcu niniejszej informacji. By dobrze realizować nasze zadania mogą nam być potrzebne dane szersze niż przewidują to przepisy prawa. Wtedy będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą. Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka. Będziemy je przetwarzać tylko za Państwa zgodą, chyba, że takie dane będziemy musieli przetwarzać, aby zrealizować obowiązki wynikające z przepisów prawa (w interesie publicznym). Podobnie w interesie publicznym będziemy promować prace i osiągniecia dzieci/uczniów wewnątrz placówki (gabloty, apele, wewnętrzne konkursy szkolne itp.).

5.     Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane przekażemy również do organu prowadzącego, by mógł realizować własne zadania wynikające z ww. przepisów prawa. Na podstawie umów i przepisów prawa otrzymujemy od niego również pomoc w realizacji naszych zadań. Dane osobowe musimy przekazać również do centralnego zbioru danych zwanego SIO. Jego administratorem jest minister do spraw oświaty i wychowania. Wpisujemy dane Państwa dzieci do SIO ponieważ jest to nasz obowiązek prawny. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Będzie to na przykład dostawca dziennika elektronicznego firma: Librus.

6.     Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych.

7.     W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym.

8.     Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.

9.     W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może sprawić, że nie zrealizujemy celu przetwarzania służącego dobru dziecka. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.

10.  Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.

11.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.

12.  Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu dziecka.

13.  Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996). Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:

·       Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne (w tym na podstawie umów);

·       Prowadzimy bibliotekę szkoły (na podstawie art. 98 ww. Ustawy),

·       Prowadzimy stołówkę szkoły (na podstawie art. 106 ww.  Ustawy),

·       Ewidencjonujemy uczniów dojeżdżających do placówki (na podstawie art. 32 i 39 ww.  Ustawy),

Ponadto wykonujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania na podstawie poniższych przepisów prawa:

·     Prowadzimy dokumentację realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646);

·     Organizujemy wycieczki szkolne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055);

·     Realizujemy egzaminy OKE na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373);

·     Udzielamy pomocy psychologiczno–pedagogicznej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)

·     Organizujemy pomoc dla uczniów na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 938);

·     Prowadzimy dokumentację związaną z wydawaniem kart rowerowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013 poz. 512);

·     Wydajemy legitymacje szkolne oraz dokumenty potwierdzających zdobyte kwalifikacje (ukończoną edukację) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939 z późn. zm.);

·     Realizujemy zadania w ramach profilaktyki zdrowotnej uczniów na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1133);

·     Prowadzimy ewidencję oświadczeń o nauce religii na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 z późn. zm.);

·     Prowadzimy sprawy BHP uczniów oraz dokumentujemy ich wypadki na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140),

·     Wdrażamy procedury „Niebieskiej Karty” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245);

·     Dostarczamy mleko, owoce i warzywa realizując programy na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1659),

·     Ewidencjonujemy i rozliczamy czas pobytu dziecka, naliczamy opłaty za pobyt dziecka
w przedszkolu na podstawie art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  (tj. Dz.U. 2017 poz. 2203)

14.  Na podstawie zgód osób, których dane dotyczą lub ich opiekunów prawnych realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:

·       prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do odbioru dziecka,

·       organizacja konkursów międzyszkolnych przez placówkę,

·       dokumentowanie udziału dzieci/uczniów w konkursach międzyszkolnych,

·       dokumentowanie innych czynności wpływające na realizację celu głównego przetwarzania,

·       zbierania danych niezbędnych do realizacji czynności wskazanych w pkt. 13, ale wykraczających poza dane wskazane w przepisach prawa,

15.  W interesie publicznym realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:

·       udział dziecka/ucznia w konkursach wewnętrznych,

·       promocja osiągnięć uczniów i ich prac w gablotach szkolnych podczas uroczystości i apeli szkolnych.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka (dzieci) w celu rekrutacji do placówki informujemy:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach, Biskupice 322, 32-020 Wieliczka, tel.: 12/250-76-70, email: spbiskupice@poczta.fm., którego zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.

2.     Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.

3.     Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci/uczniów do placówki oraz przygotowanie placówki na ich pobyt.

4.     Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa lub będą one nam potrzebne, by zrealizować zadania w interesie publicznym. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy na końcu niniejszej informacji wykaz przepisów, na podstawie których zbieramy dane.

5.     Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka (dzieci), rodziców i opiekunów prawnych. Będziemy je przetwarzać, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa. Tym interesem publicznym jest przeprowadzenie rekrutacji do naszej placówki i zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieciom w niej po przyjęciu.

6.     Dane o wyrokach sądowych, które będą przedkładane przez Państwa na podstawie przepisów prawa lub w celu udokumentowania kryterium przyjęcia będzie przetwarzać
bezpośrednio z RODO na podstawie art. 10 i Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – rozdział 6.

7.     Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia, w tym w szczególnosci może to być Komisja Rekrutacyjna. Dane przekażemy również do organu prowadzącego, tj. Gminy Biskupice by mógła realizować własne zadania wynikające z przepisów prawa. Również przekażemy do naszego GZOSiP, który obsługuje naszą placówkę. Państwa dane mogą też przetwarzać inne podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okres 5 lat. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Dane osób nieprzyjętych przechowamy przez rok, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem przed upływem tego roku. Następnie
te dane również zarchiwizujemy zgodnie z ww. zasadami.

8.     W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym (dane formularza wniosku, obowiązkowe załączniki). Podanie danych i przedłożenie załączników w celu ewentualnego udokumentowania spełnienia kryterium ustawowego
i kryterium organu prowadzącego jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych będzie oznaczać brak punktów mających wpływ na ranking przyjęć. Podanie danych w celu zapewnienia dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych jest w pełni dobrowolne i rodzic (opiekun prawny) sam wskazuje uznane za istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.  Miejsce w formularzu na podanie informacji o stanie zdrowia, alergiach, itp. są jedynie naszymi sugestiami w tym zakresie. Niepodanie tych danych może sprawić jednak, że nie przygotujemy placówki do pobytu dziecka.

9.     Alfabetyczne listy z kandydatami przyjętymi i nieprzyjętymi wywiesimy w widocznym miejscu w placówce. Prawo nie przewiduje innej formy prezentacji wyników, w tym poprzez Internet.

10.  Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.

11.  Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można
je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.

12.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.

13.  Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.

14.  Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Rozdział 6: Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek

15.  Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:

a.     zbieramy deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 153 pkt. 2 ww. Ustawy (przedszkole)

b.     prowadzimy nabór wniosków kandydatów wraz z załącznikami do przedszkola na podstawie art. 149 i 150 ww. ustawy (przedszkole),

c.      przyjmujemy dzieci do klas pierwszych z naszego obwodu na podstawie danych zebranych zgodnie z wytycznymi art. 133 i 151 ww. ustawy (szkoła),

d.     prowadzimy nabór wniosków kandydatów wraz z załącznikami do klas pierwszych spoza obwodu na podstawie art. 149 i 150 ww. ustawy (szkoła),

e.     zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium ustawowego przyjęć,
o którym mowa w art. 131 pkt. 2 oraz art. 150 ww. ustawy,

f.       zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium organu prowadzącego,
o którym mowa w art. 131 pkt. 4, art. 150 ww. ustawy, a także zawartych w Uchwale nr XXXVIII/266/17 Rady Gminy Biskupice z 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów oraz Uchwale nr XXXVIII/265/17 Rady Gminy Biskupice z 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

g.      Upublicznimy wyniki rekrutacji zgodnie z art. 158 ww. ustawy.

h.     Będziemy przechowywać zebrane dane zgodnie z art. 160 ww. ustawy.

i.       Zbierzemy istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na etapie rekrutacji w celu realizacji ważnego interesu publicznego, którym jest zapewnienie odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce. Zezwala nam na to art. 155 ww. ustawy.

j.       Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów dokonamy przeliczenia punktów w postepowaniu rekrutacyjnym oraz zorganizujemy pracę (w tym przetwarzanie danych) Komisji Rekrutacyjnej.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  Nasz adres :

Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi
w Biskupicach
32-020 Wieliczka 
tel. (12) 250 76 70

spbiskupice@poczta.fm


               
   


Wszelkie prawa zastrzeżone © - SP Biskupice